Ir arriba
Aviso Legal

Aviso Legal

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA.

Les presents Condicions Generals de Compra seran assumides per tots aquells Usuaris que decidisquen comprar a l’O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València qualsevol de les entrades o altres productes que s’oferixen en la web. Igualment els serà aplicable la resta de seccions de la present Política d’Ús, així com la Política de Privacitat de la web. La resta d’Usuaris de la web no resultaran afectats per l’inclòs en esta secció i només els serà aplicable des del moment en què decidisquen iniciar un procés de compra.

Tots els productes oferits en venda a través de la web es dirigixen exclusivament a Usuaris consumidors, i mai a altres comerciants o venedors. Els que eventualment realitzen activitats empresarials, comercials o professionals, seran tractats igualment com a consumidors a l’hora de formalitzar una compra a través d’este lloc, si no assumixen esta condició hauran d’abstenir-se de realitzar operacions de compra en la web.

L’O.A.M. informarà en tot moment a través de la web del preu de cadascun dels espectacles que oferix per a la seua compra, així com les possibles despeses d’intermediació o gestió cobrats per l’empresa adjudicatària del servei de venda d’entrades en la web. Les despeses de gestió cobrats per la mercantil adjudicatària del servei de venda d’entrades en la web, corresponen als serveis prestats per la venda anticipada a través de la web o en els punts de venda oficials. Pot consultar la quantia d’estes despeses en el procés de compra, abans de formalitzar este. També podrà consultar-les en el punt de venda abans d’efectuar la compra de la seua entrada.

Quan es formalitza la compra de la manera que s’ha indicat, s’estan acceptant les Condicions Generals de Compra, la Política de Privacitat i tots els continguts de la web. Així mateix, s’informa que els dubtes que puguen sorgir o l’ajuda que puguen precisar per la utilització del citat procés de compra es podran traslladar a l’O.A.M. a través del correu electrònic info@palauvalencia.com  o de qualsevol dels telèfons que apareixen en la nostra web www.palauvalencia.com

Una vegada adquirida l’entrada, esta no serà canviada ni retornat el seu import, llevat de la cancel·lació de l’esdeveniment i seguint el procediment normativament establit.

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS.

En cas de cancel·lació de l’esdeveniment, l’O.A.M. procedirà a la devolució de l’import de les localitats afectades, una vegada finalitzats els tràmits de l’expedient administratiu que oportunament s’inicie per a procedir a l’autorització de la devolució d’eixos imports.

L’O.A.M. no retornarà les possibles despeses de gestió que s’ocasionen pel servei de compra d’entrades online que puguen ser repercutits per l’empresa adjudicatària del servei de venda d’entrades de la web.

L’O.A.M. procedirà, davant eixos casos, de la següent forma:

  • Es publicarà en la web, quan estiga confirmada, la cancel·lació amb la finalitat que  els Usuaris estiguen avisats com més prompte millor.
  • S’enviarà un email a l’adreça de correu electrònic o un SMS al número de telèfon mòbil indicats per l’Usuari en el moment de la compra informant sobre esos canvis.
  • En el cas que procedisca la devolució de l’import, l’O.A.M. informarà a l’Usuari sobre el procediment adoptat.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS.

El present avís legal establix les Condicions Generals d’Ús del lloc web https://www.palauvalencia.com.es que l’O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València (CIF: P-9625223-D) posa a la disposició dels usuaris d’Internet per a la informació dels espectacles i el servei de compra d’entrades.

Per a una fàcil navegació i un ràpid accés als continguts, la web s’estructura en diverses seccions per a trobar tota la informació. Estes seccions es presenten com a referència inicial, però podran evolucionar i modificar-se amb el temps, depenent, sobretot, de les necessitats i suggeriments que proposen els Usuaris.

L’O.A. m. oferix este servei subjecte a les presents Condicions Generals d’Ús, les quals no exclouen la possibilitat que certs serveis o utilitats oferides per mitjà de la web www.palauvalencia.com   se sotmeten a unes condicions especials d’ús, que, en tot cas, podran ser consultades per l’Usuari abans de la seua activació.

 

RESPONSABILITAT PEL PROCÉS I ÚS DELS CONTINGUTS EN INTERNET.

L’O.A.M. no garantix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions qualsevol que siga l’origen, que circulen per les xarxes a les quals l’Usuari puga accedir a través de la web www.palauvalencia.com.

L’Usuari accepta expressament deixar exempt a l’O.A.M. de qualsevol responsabilitat relacionada, assumint sota la seua exclusiva responsabilitat, les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l’accés als continguts així com de la seua reproducció o difusió.

L’O.A.M. no serà responsable de les infraccions de qualsevol Usuari que afecten als drets d’un altre Usuari d’esta web o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

Esta garantia limitada i la limitació de responsabilitat esmentades en els paràgrafs anteriors no afectaran ni perjudicaran els drets imperatius que assistisquen a l’Usuari, segons el lloc de la seua residència.

 

RESPONSABILITAT PER L’ÚS D’ENLLAÇOS A TRAVÉS DEL PORTAL DE L’O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA.

L’O.A.M. no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a les quals l’Usuari accedisca per mitjà d’un enllaç inclòs en la web www.palauvalencia.com

L’O.A.M. no serà responsable dels danys causats a l’Usuari per la consulta o ús dels continguts o serveis oferits per una pàgina web, l’accés de la qual s’haja produït per mitjà d’un enllaç inclòs en la web www.palauvalencia.com

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

L’Usuari reconeix que els elements i utilitats integrats dins de la web www.palauvalencia.com. estan protegits per la legislació sobre drets d’autor i que els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els mateixos corresponen als seus autors i a l’O.A.M. En conseqüència, l’Usuari es compromet a respectar els termes i condicions establits per les presents Condicions Generals d’Ús, sent l’únic responsable del seu incompliment davant Tercers.

L’Usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desencadellat, utilització de tècniques d’enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per a obtenir el codi font de la barra, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins de la web www.palauvalencia.com constituix una infracció dels drets de propietat intel·lectual, obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.

El títol i els drets de propietat sobre esta web, seran en tot cas titularitat de l’O.A.M., de tal forma que l’Usuari es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat com a marca o nom comercial (gràfic, logotip, etc.), element protegit pel dret d’autor o altres avisos, llegendes, símbols o etiquetes que apareguen en la web www.palauvalencia.com.

Així mateix, l’Usuari reconeix que la informació a la qual pot accedir a través del servei, pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d’una altra índole. Excepte acord particular entre les parts, l’Usuari es compromet a utilitzar esta informació exclusivament per a les seues pròpies necessitats i a no realitzar directa o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització de la web www.palauvalencia.com

L’Usuari s’obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats d’esta web per a realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei. Així mateix l’Usuari es fa responsable d’estendre el compliment d’estes clàusules a tota aquella persona autoritzada per ell a usar el servei.

L’Usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús de la web www.palauvalencia.com que atempte contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’O.A.M. o de tercers, o que vulnere o transgredisca l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguen il·lícits o atempten a la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a l’O.A.M. davant qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial que es present davant ella com a conseqüència d’este ús.

L’Usuari s’abstindrà de dur a terme per mitjà de l’ús de la web de l’O.A.M. qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a l’O.A.M., als seus proveïdors o a tercers, així com d’introduir o difondre en la Xarxa programes, virus, applets, controls Active X o qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causen o siguen susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en la Xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers. Igualment, queda expressament prohibida qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredisca els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.

 

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

A l’efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’O.A.M. informa a l’Usuari Registrat, de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a l’O.A. M. i sota la seua responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’Usuari, així com les labors d’informació, difusió i promoció cultural de les arts escèniques i musicals del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.

L’O.A.M. informa a l’Usuari Registrat sobre la possibilitat que li assistix d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals arreplegats per l’O.A.M. Els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l’Usuari Registrat i, si escau, qui ho represente, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: “O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA, Passeig de l’Albereda n.º 30. 46023 VALÈNCIA”.

Esta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a l’efecte de notificacions, nombre del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant documentació acreditada.

L’O.A. M. es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establit pel Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.